De doelstelling van Stichting voor Effectief Onderwijs:

Binnen het onderwijs in Nederland een ommekeer teweeg brengen door in de kern een aantal zaken te hervormen zodat er effectiever en met meer plezier onderwijs gegeven en gevolgd kan worden. Middels het leveren van doeltreffende diensten en studieboeken op het gebied van onderwijs, om volwassenen en kinderen te leren hoe te leren. Waarna zij op effectieve wijze te werk kunnen gaan om hun doelen te bereiken én hun volledig potentieel kunnen verwezenlijken.

Deze diensten en studieboeken zijn gebaseerd op de werken van de heer L. Ron Hubbard.

Algemeen

De Stichting voor Effectief Onderwijs is in 2001 opgericht. De Stichting is een non-profit organisatie, is seculier van aard en heeft een ideële doelstelling. De stichting vindt haar grondslag in de non-profit organisatie Applied Scholastics International en maakt gebruik van de educatieve materialen die door Applied Scholastics zijn ontwikkeld.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting:
“Binnen het onderwijs in Nederland een ommekeer teweeg brengen door in de kern een aantal zaken te hervormen zodat er effectiever en met meer plezier onderwijs gegeven en gevolgd kan worden. Middels het leveren van doeltreffende diensten en studieboeken op het gebied van onderwijs, om volwassenen en kinderen te leren hoe te leren. Waarna zij op effectieve wijze te werk kunnen gaan om hun doelen te bereiken én hun volledig potentieel kunnen verwezenlijken.”
Deze diensten en studieboeken zijn gebaseerd op de werken van de heer L. Ron Hubbard.

Beleidsplan

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a) het stichten en assisteren van scholen, bijlescentra, studiecentra en kinderdagverblijven die volgens de methode van de heer Hubbard (gaan) werken, zodat deze optimale resultaten behalen;
b) het produceren van de benodigde cursussen, boeken, enzovoort samengesteld uit de werken van L. Ron Hubbard;
c) het analyseren en evalueren van het werk en de resultaten van de bovengenoemde instellingen;
d) het promoten van de resultaten van de bovengenoemde instellingen;
e) het verschaffen van informatie betreffende de studie-methode van de heer Hubbard;
f) het fungeren als trainingscentrum voor een ieder die bovenstaand doel nastreeft;
g) het samenwerken met onder andere stichtingen, verenigingen en/of publiekelijke lichamen die gelijke doelen nastreven;
h) alle andere wettige middelen waarlangs die doelen kunnen worden bereikt, alles in de ruimste zin van het woord.

ANBI

Onze stichting heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat al uw donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen.
De middelen van de stichting worden gevormd door:
a) bijdragen voor workshops en cursussen
b) giften;
c) licentie-inkomsten

Jaarrekening

Actueel verslag van activiteiten

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting voor Effectief Onderwijs bestaat uit:
– Voorzitter: Karin Verheijen; zij is het gezicht van de stichting en neemt de leiding in het bestuur als het gaat om het leiden en voorzitten van vergaderingen, het initiëren van activiteiten en het coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
– Vice-voorzitter: Peter van de Kuit; is er verantwoordelijk voor dat de actiepunten welke in het bestuur samengesteld worden, ten uitvoer gebracht worden.
– Penningmeester: Kees Poederbach; verantwoordelijk voor de financiële administratie en het maken van het financieel jaarverslag.
– Secretaris: Jeanine Robles; zij zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen en daarnaast legt zij contact met nieuwe mensen die de stichting nog niet kennen om meer naamsbekendheid en interesse te creëren.
– Algemeen lid: Gabi Nagy; verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en het ontwerpen van promotiemateriaal en het fototechnisch en audiotechnisch bewerken van vertaalde materialen en video’s.

Beloningsbeleid

Het bestuur en en eventuele vrijwilligers van de stichting zetten zich belangeloos in en ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Onkosten als reis-, verblijf- en congreskosten worden vergoed als bestuursleden, vrijwilligers of sprekers op uitnodiging van de stichting of een externe organisatie een congres of evenement bezoeken dat van belang is voor het uitdragen van de doelstelling.

RSIN (fiscaal nummer)
Het RSIN van onze stichting is: 816372718